تاریخچه

1390/5/5 چهارشنبه
در اجرای ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاههای کشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، برابر این دستورالعمل تشکیل و با رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353و اصلاحیه 24/8/1371 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و ضوابط مربوطه فعالیت می نماید.
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید