شرح وظایف

1390/5/5 چهارشنبه
1. رسیدگی به امور کلیه کارکنان و ماموران یگان از نظر اداري و خدمتی؛
2. اعمال نظارت بر عملکرد یگانهاي حفاظت استانی و ارائه گزارش به واحدهاي ذيربط ستادي؛
3. نیازسنجی آموزشی و همکاري در اجراي دورههاي آموزش زیست محیطی، انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان براساس نظام آموزشی مصوب؛
4. صدور حکم ماموریت کارکنان مسلح یگان پس از تایید صلاحیت آنها توسط مراجع ذيربط؛
5. شناسایی افراد مستعد در سطح یگان حفاظت استانها جهت تصدي پستهاي فرماندهی؛
6. جمعآوري اخبار زیست محیطی و ارزیابی مستمر اطلاعات مربوط در راستاي ماموریت و وظایف یگان؛
7. نظارت بر اعمال قوانین و مقررات در جهت پیشگیري و جلوگیري از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست؛
8. انجام اقدامات بازدارنده و شناسایی و کشف و مقابله با متخلفان و مجرمان در زمینه شکار، صید، تخریب محیط زیست و مسببان آلودگی
زیست محیطی؛
9. پیشگیري و مقابله با فعالیت مراکز غیرقانونی از جمله کارگاههاي تاکسیدرمی و مراکز فروش غیرمجاز حیوانات تاکسیدرمی شده، تکثیر و
پرورش غیر مجاز حیات وحش با هماهنگی واحدهاي تخصصی؛
10 . پیشگیري و مقابله با خرید و فروش و حمل، عرضه، ورود و صدور گیاهان و جانوران وحشی زنده یا کشته شده و اجزاي آنها بدون کسب
مجوزهاي قانونی؛
11 . نظارت بر اجراي تصمیمات، آراء و احکام مراجع اداري و قضایی صادره در خصوص پروندههاي مرتبط با تخلفات و جرائم زیست محیطی؛
12 . فراهم نمودن زمینه تعامل با مراجع نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاهها به منظور اجراي بهینه وظایف و ماموریتهاي یگان با
هماهنگی سازمان؛
13 . انجام ماموریتها و وظایفی که در شرایط خاص در امور امنیتی و انتظامی ابلاغی از سوي ناجا به یگان محول میشود؛
14 . همکاري در اجراي برنامههاي جاري سازمان نظیر آماربرداري حیات وحش خشکی و دریایی؛
15 . اطفاء حریق و انجام امور امدادي به هنگام بروز حوادث در مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان و همکاري
با سایر دستگاههاي اجرایی مسئول در امور امدادي به هنگام وقوع سوانح و حوادث در حوزه استحفاظی؛
16 . تهیه طرح توزیع و نگهداري تسلیحات، تجهیزات انتظامی و مخابراتی یگان؛
17 . سازماندهی، تسلیح و تامین تجهیزات یگان در چارچوب ضوابط و مقررات؛
18 . ارائه طرح و نظارت بر ساخت و ساز اسلحهخانههاي استاندارد در سطح ادارات و پاسگاهها؛
19 . نظارت بر ایجاد و راهاندازي سیستم کنترل ورود و خروج مراجعان، تردد کارکنان و وسایط نقلیه متردد به اماکن و تاسیسات سازمان و
آموزش و توجیه کارکنان و مراجعان در خصوص مراقبتهاي حفاظتی از تاسیسات و اماکن؛
20 . برنامهریزي و استقرار و اجراي اقدامات حفاظتی در گردهماییها و سمینارهاي سازمان؛
21 . تهیه بخشنامه و دستورالعمل در خصوص جلوگیري از تهدیدات و آسیب پذیري محیط از جمله سرقتها و آتشسوزي و تنظیم برنامههاي
کلی در زمینه مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه؛
22 . پیگیري براي تعیین رده حفاظتی اماکن و تاسیسات دستگاه از شوراي امنیت کشور برابر ضوابط؛
23 . طراحی و اجراي طرحهاي حفاظت فیزیکی و پیشگیرانه مثمر ثمر در مورد اماکن، اشیاء و اموال خاص، تاسیسات طبقهبندي شده.
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید