تشکیلات و انتصابات

– فرمانده یگان از بین کارکنان ارشد نظامی یا انتظامی با هماهنگی رئیس سازمان و ناجا تعیین و پس از موافقت ستاد کل، توسط فرمانده ناجا منصوب میگردد.

تبصره: فرمانده یگان پس از انتصاب، توسط رئیس سازمان به مبادی ذیربط در سازمان معرفی خواهد شد.

– به منظور اجرای وظایف یگان در سطح استانها، یگان، واحدهای حفاظت استانها را ایجاد می نماید و فرماندهان این واحدها از میان کارکنان سازمان، توسط فرمانده یگان با هماهنگی مدیران کل حفاظت محیط زیست در استانها منصوب می شوند.

تبصره : فرماندهان و بخشی از کارکنان یگان که به تشخیص ناجا بصورت قطعی بایستی از کارکنان ناجا باشند برمبنای مقررات استخدامی ناجا به صورت خدمت تحت امر تأمین می شوند.

– اداره امور یگان از جمله سازماندهی، تسلیح و تأمین تجهیزات یگان از طریق مربوط، برابر جداول مصوب به عهده فرمانده یگان می باشد.

– تأمین کارکنان یگان برعهده سازمان است و ضوابط اداری و استخدامی آنها (به غیر از کارکنان نیروهای مسلح شاغل در یگان) تابع مقررات سازمان می باشد.

– مشاغل مسلح یگان براساس قوانین و مقررات سازمان بررسی و به عنوان مشاغل سخت و زیان آورمحسوب می شوند.

– کارکنانی که از نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت یا تحت امر در یگان خدمت می نمایند تابع مقررات اداری و استخدامی نیروی خود می باشند لیکن پرداخت حقوق و مزایای ایشان بر عهده سازمان بوده و پرداخت مطابق ضوابط حاکم برسازمان بلامانع است.

تبصره : کسور بیمه و بازنشستگی این قبیل کارکنان به حساب صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز می شود.

 

 

 

 

پنجشنبه 8 خرداد 1399

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::