ماموریت ها و اهداف

1390/5/5 چهارشنبه

حفاظت از عرصه های طبیعی اعم از خشکی و دریا و محیط زیست انسانی، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی حیات وحش ایران اعم از جانوری و گیاهی در اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی از جمله قوانین شکار و صید، حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه های اجرایی و ضوابط مربوطه و جلوگیری از تخلفات مربوطه براساس اعلام سازمان و انجام بخشی از وظایف ناجا در این خصوص.

80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید